תנאי שימוש -

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ג’ינגה ובשירותים הניתנים בו הנם של ג’ינגה או של צדדים שלישיים
שהעניקו לג’ינגה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, ג'ינגה הנה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר,
בפטנטים במדגמים ובתהליכים הפונקציונאליים שהוטמעו באתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים,
בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר ,כל הדגמים והעיצובים באתר
וכן עיצובי custom הנם רכוש בלעדי של חברת ג'ינגה וכי אין לשכפל, להעתיק ולייצר דגמים ולהשתמש בעיצובים
לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע").

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי ולמסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל.

אין לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת ג'ינגה.

סימני המסחר באתר כגון לוגו, שם האתר שם המתחם ועוד הנם קניינם הרוחני הבלעדי של ג'ינגה,
אין לעשות בהם שימוש בכל צורה שהיא בלא קבלת היתר מראש ובכתב מאת ג'ינגה.

מדיניות החזרות וביטולים -

א. כל הרוכש מוצר באתר www.jingaclothing.com ("ג'ינגה")
רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן").

ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

 1. ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל
  את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

 2. ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל
  את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם,
  כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו,
  ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים,
  שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.


ג. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לג'ינגה בלבד דרך כתובת המייל ו/או באמצעות שליחה הודעה בצור קשר
 

 

ד. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:
במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר
או השירות או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה
("אי התאמה"), תחזיר ג'ינגה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,
את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם,
תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.
אם קיבלתם את המוצר, יש להעמידו לרשות הספק אשר פרטיו יימסרו לכם על ידי ג'ינגה ("הספק")
במקום שבו נמסר הנכס.

ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:
במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר ג'ינגה, בתוך 14 ימים מיום קבלת
ההודעה על הביטול את כספך במלואו, ללא חיוב דמי ביטול.
אנו ג'ינגה לא מחייבים בדמי ביטול, היה והמוצר הגיע לביתכם וברצונכם להשתמש בשירותי ההחזרה
של ג'ינגה תשלמו דמי החזרה בלבד וללא דמי ביטול.


ו. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ד' ו-ה' לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל,
הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה,
תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.
בסכום שלא יעלה על 600 שקלים חדשים.  

ז. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם,
לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם
ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח
המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של וואלה!שופס לתבוע את נזקיה בשל כך.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק
ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ח. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק
הגנת הצרכן, כדלקמן:

 1. טובין פסידים;

 2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה
  חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

 3. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

 4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; (הזמנות קאסטום)

 5. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.